Rasha Abi Hana

دوره آموزشی خلبانی به رهبری مربی آنلاین در نظارت و ارزیابی مداخلات و سیاست های پیشگیری از مصرف مواد: تجارب و برداشت های شرکت کنندگان بین المللی

Shared by Rasha Abi Hana - 27 ژانویه 2023
Originally posted by Rasha Abi Hana - 27 ژانویه 2023

مقدمه: با توجه به افزايش مصرف مواد در سراسر جهان در ميان همه گیری های جاری، متخصصان پیشگیری از مصرف مواد به چالش کشیده می شوند تا راه های جایگزینی برای افزایش دانش و شایستگی خود برای استفاده از بهترین شیوه ها در این زمینه پیدا کنند. در شرایط کنونی بهداشت جهانی، که در آن اجرای سمینارهای آموزشی حضوری...

AddictologyIssue 3/2022