کنفرنسیا "Efectos Psicosociales del Consumo de Sustancias"

Panama, پاناما,
ثبت نام gratuito en: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpcuCqqD0tHtIXVjqS-NrqZ0AJYbVTcBI_

مارتس 8 د جونیو، یک پارتیر د لاس 10:00 صبح (هورا د پاناما)

کانفرنسیا مجازی دیکتادا پور لا امگتر. تانیا د لا فوئنته، پسیکولوگا سوسیال، ایتاستیا ان پرونسیون جدایی ناپذیر دل کونسومو د دروگاس د مکسیکو.

Event Language

اسپانیایی

Add an Event: ISSUP members can add Events to the calendar – Sign in or become a member