OAS / CICAD و ISSUP شیلی فصل ملی سازماندهی دوره هسته UPC

اولین جلسه آموزشی با هدف دانش آموزان و متخصصان علاقه مند به پیشگیری مبتنی بر شواهد در این هفته آغاز شد. این ابتکار از فصل ملی ISSUP شیلی با همکاری CICAD/OEA است.

این آموزش در برنامه درسی پیشگیری جهانی (UPC) دوره اصلی برای اجرا کنندگان ، آن را به مدت 6 هفته ساخته شده از 12 واحد ، در پایان دوره ، هدف این است که شرکت کنندگان قادر به ایجاد یک برنامه کار پیشگیری قابل دوام برای رسیدن به اجرای مداخله مبتنی بر شواهد در قلمرو خود را داشته باشد.

نتایج در ماه جولای سال 2023 در یک کارگاه حضوری ارائه خواهد شد و در طول یک ترم پیگیری خواهد شد تا اجرای آنها و تبادل تجربیات تسهیل شود.

با تشکر از CICAD/OAS برای حمایت از انجام این ابتکار بزرگ و ما آرزوی بزرگترین موفقیت را برای 25 عضو ISSUP شرکت کننده داریم.