رویداد راه اندازی ISSUP یونان

ما هیجان زده به جشن راه اندازی ISSUP یونان! این وبینار فصل ملی جدید در یونان را در رابطه با آنچه ISSUP برای ارائه در سراسر جهان و در یونان به طور خاص معرفی کرد. سخنرانان کلیدی ارائه کوتاه در مورد اهمیت پیشگیری، درمان و آموزش در دوران پاندمی و عصر دیجیتال ساخته شده است.