تاثیر پیام های متقاعد کننده به ترک سیگار توسط تبلیغات رسانه ها

AddictologyIssue 4/2022
Format
Scientific article
Publication Date
Published by / Citation
Chaudhary, N. I. (2022). The influence of persuasive messages to quit smoking by media advertisements. Adiktologie, 22(4), 228–233. https://doi.org/10.35198/01-2022-004-0001
Partner Organisation
Country
پاکستان
Keywords
advertisements
smoking

تاثیر پیام های متقاعد کننده به ترک سیگار توسط تبلیغات رسانه ها

مقدمه: میزان بالای مصرف مواد، نیاز به مداخله در پیشگیری اولیه از مصرف تنباکو را برجسته می کند. هدف از این مطالعه تعیین اثر پیام های ضد سیگار کشیدن برای ایجاد انگیزه در کاهش سیگار بود.

روش بررسی: فرض بر این بود که پیام ها باعث کاهش فرکانس مصرف سیگار می شوند. تاثیر پیام ها بر قصد سیگار کشیدن، احساسات منفی، خود اثر بخشی درک شده و رفتار بهداشتی نیز اندازه گیری شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های معتبر و معتبر مربوطه برای اين مطالعه تجربی استفاده شد.

يافته ها: در اين مطالعه تفاوت های معنی دار محاسبه شد. یافته ها نشان داد که بین نمرات پاسخ در گروه های تجربی و کنترل برای متغیر های مورد مطالعه تفاوت وجود دارد.

نتیجه گیری: این یافته ها به ضرورت ایجاد سیاست های جدید برای سازمان های تبلیغاتی اشاره دارد. علاوه بر این، آن را نشان می دهد استفاده از پیام های موثر ضد سیگار کشیدن با بیمارانی که سیگار می کشیدند برای جلوگیری از بدتر شدن و پیشرفت مصرف مواد در آینده است. توصیه می شود برای محققان آینده به تکرار مطالعه با جمعیت های مختلف و تنظیمات برای اثر استفاده از مواد به غیر از سیگار کشیدن.

Share the Knowledge: ISSUP members can post in the Knowledge Share – Sign in or become a member

Share the Knowledge: ISSUP members can post in the Knowledge Share – Sign in or become a member