تنباکو و محیط زیست

Created by
Action on Smoking and Health
Format
Posters

چرخه زندگی سیگار طول می کشد تلفات سنگینی بر محیط زیست از رشد گیاه تنباکو به دفع قنداق و Tobacco and the environment factsheet بسته بندی.

اگر چه اثرات زیست محیطی تنباکو توسط اثرات مخرب آن بر سلامت انسان تحت الشعاع قرار, آنها با این حال قابل توجه و علتی برای نگرانی.

این برگه به بررسی اثرات تولید دخانیات و استفاده از سیگار بر محیط زیست، از جمله جنگل زدایی، تغییرات آب و هوایی و آلودگی است.

Resource Language

English