مصرف مواد در میان افراد مسن تر- صفحه حقیقت SSA

Created by
SSA
Format
Posters

این برگه مشکلات ویژه مربوط به تشخیص و درمان افراد مسن با سابقه سوء استفاده از مواد و کسانی که هنوز هم با استفاده از مواد را بررسی می کند.

برگه حقیقت شامل انتخاب مطالعات موردی، سوالات مثال برای پرسیدن در طول ارزیابی ها، و یک مرور کلی از گزینه های درمان است.

Themes
Tags (Keywords)