مصرف مواد و بارداری در طول COVID-19

Created by
ATTC
Format
Posters

مبارزه با COVID-19 در سراسر ایالات متحده ادامه دارد، افزایش استرس و اندود در میان جمعیت آسیب پذیر مبارزه با استفاده از مواد مخدر است. در میان این جمعیت آسیب پذیر، زنان باردار نگرانی های عمده ای را به عنوان آنها با افزایش سختی در طول پی همه گیر جهانی مواجه هستند.

این زمان دشوار برای همه است, به خصوص کسانی که مواجه سختی های بیشتر مانند زنان باردار. به گزارش انجمن پزشکی اعتیاد آمریکا، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و ارائه دهندگان بهداشت روانی باید در مراقبت از زنان باردار بسیار هوشیار باشند و باید ارائه ابزار و منابع زیر را در نظر بگیرند.

Partner Organisation
Tags (Keywords)