مراقبت های جایگزین در مراقبت های اضطراری

مراقبت های جایگزین در شرایط اضطراری (آس) تولکیت برای تسهیل برنامه ریزی بین آژانسی و اجرای مراقبت های جایگزین و خدمات مرتبط با آن برای کودکان جدا شده از خانواده های خود در طول و بعد از شرایط اضطراری طراحی شده است.

هیچ نوع مراقبتی وجود ندارد که نیازهای همه کودکان را برآورده کند. هر شرایط اضطراری مجموعه ای از خطرات حفاظتی خود را داشته باشد. جوامع مختلف هنجارهای منحصر به فرد خود را برای چگونگی مراقبت از کودکان داشته باشد. هر خانواده و جامعه سطوح مختلف از الزامات و منابع و مهمتر از همه، هر کودک نیازهای فردی، نگرانی ها و ترجیحات داشته باشد. این مسئولیت کسانی که اجرای برنامه های مراقبت و حفاظت به دقت ارزیابی آنچه مناسب و امکان پذیر است، با توجه به زمینه، و به منظور توسعه گزینه های قرار دادن که در هنجارهای جامعه ریشه دارد و که با حداقل سطح استانداردهای کیفیت است.

این تولکیت برای ارائه راهنمایی های عملی بین آژانسی بر اساس یادگیری قبلی که می تواند به سرعت در شرایط اضطراری سازگار شود، توسعه داده شد.

Share the Knowledge: ISSUP members can post in the Knowledge Share – Sign in or become a member