About Us

افغانستان از چندین دهه بدنیسو از کشمکشها و جنگهای متداوم رنج میبرد که تمام ابعاد زندگی را متاثر ساخته است. یکی از پیامدهای ویرانگر جنگ افزایش کشت و استفاده از مواد مخدر در کشور میباشد. افغانستان از اصلی ترین قربانیان این تراژیدی میباشد، چون دسترسی به تداومی مواد مخدر، وقایه و خدمات آگاهی عامه و سایر زیربناهای خدمات صحی و اجتماعی دچار محدودیتهای جدی اند. علاوه برآن، چهار دهه جنگ باعث شده است که وقایه و تداوی مواد مخدر توسط زمامداران امور منحیث یک اولویت پذیرفته نشود و از سرمایه گذاری تخنیکی و مسلکی درین بخش چشم پوشی شده است. خوشبختانه، در جریان هفده سال گذشته، با حمایت از جامعه جهانی و بلخصوص INL، موفقیتهای چشمگیری در بخش تداوی و وقایه مواد مخدر بدست آمده است و امید است این روند همینگونه به پیش برود.

 

رشد و مسلکی شدن سازمانهای جامعه مدنی ایکه خدمات تداوی و وقایه مواد مخدر را به پیش میبرند یکی از دست آوردهای مهم دهه گذشته محسوب میگردد. در حال حاضر، همه به این باور اند که ایجاد شبکه های مسلکی و تقویت مسلکی سازی نقش کلیدی در کنترول موثر سواستفاده از مواد مخدر و بهبود کیفیت خدمات وقایوی، تداوی و بهبودی دارد. بدین اساس، تصمیم بر این شد تا افغانستان نیز منحیث عضو از شبکه جهانی ISSUP بتواند چپتر ملی خویش را تاسیس نموده و طی دوسال از طریق مجمع سازمانهای مدنی (چتر) به پیش برده شد. چتر در سال ۲۰۱۶ تاسیس گردیده و هدف اصلی آن تقویت هماهنگی و شبکه سازی بین نهاد های جامعه مدنی ایکه در افغانستان در بخشهای وقایه، تداوی و شفایابی مواد مخدر فعالیت دارند، میباشد. بر همین اساس، در جریان یکسال تفاهمات و تبادل نظر با آیسپ بطور دوامدر روی دست گرفته شد تا افغانستان قادر به گشایش چپتر ملی خویش گردد. درخواست ما بعد از بررسی همه جانبه توسط آیسپ مورد قبول قرار گرفته و توانستیم به این هدف نایل آییم. چتر به نمایندگی از چپتر ملی افغانستان دعوت رسمی ایسپ جهانی را بدست آورده و برای اولین بار توانستند در کنفرانس بین المللی آیسپ در شهر نایروبی کشور کنیا اشتراک نموده و در مجالس سایر چپترهای ملی سهیمم گردند.

چتر سازمان میزبان برای چپتر ملی آیسپ در افغانستان میباشد. چتر یک اداره رسمی بوده که با سایر شرکای کاری در بخش تقویت مسلکی ساز، کارکرد مبتنی بر شواهد و معیارات اخلاقی در بخش وقایه، تداوی و شفایابی مواد مخدر کار میکند. دیدگاه چتر ظهور منحیث یک سازمان فعال جامعه مدنی در افغانستان بوده تا بگونه موثر به نیازهای افرادی پاسخ بدهند که در افغانستان از سواستفاده مواد مخدر رنج میبرند، و در عین حال حقوق بشری جمعیتی را تامین کند که قربانی مواد مخدر اند. در عین حال جوامع و خانواده ها را ازین شر برهایند. اراده چتر اینست تا این افراد را در مسیر تغییر یاری رسانید و آنها را دوباره به سرمایه های برای خانواده و جامعه مبدل سازند.

 

اهداف آیسپ افغانستان عبارت اند از:

  • تقویت شبکه افراد مسلکی ایکه در بخش وقایه، تداوی و بهبودی مواد مخدر در کشور مصروف کار اند.
  • تقویت کارکرد مبتنی بر شواهد، مسلکی سازی، کیفیت بلند خدمات، معیارات اخلاقی، تحقیق و شریک سازی دانش با سایر افراد مسلکی و شرکای کاری در سطوح محلی، ملی و بین المللی.
  • ایجاد شبکه های ارتباطی با نهادهای بین المللی برای تقویت کارکرد مشترک و شریک سازی منابع و دانش
  • شریک سازی دانش، پیشرفتها، فرصتها و منابع موجود با کسانیکه در ساحه عمل مصروف کار اند.

چپتر ملی آیسپ در افغانستان از تمام افرادی مسلکی ایکه در بخش وقایه، تداوی و شفایابی مواد مخدر مصروف کار اند، دعوت بعمل میاورد تا از طریق یک ساختار ملی کنارهم آمده و نقش سازنده خویش در تقویت بیشتر این شبکه مسلکی ایفا کنند. آیسپ افغانستان تمام آنهایی را که میخواهند در بخش کاهش تقاضای مواد مخدر کار و نقش ایفا کنند به عضویت دعوت میکند.

 

اکنون افغانستان عضو رسمی آیسپ جهانی بوده و تمام افراد علاقمند و مسلکی میتوانند درخواست عضویت نمایند. و بر اساس معیارات وضع شده خواهند توانست عضویت این شبکه را بدست آرند.

 

Apply to join ISSUP Afghanistan