Borikhan Shaumarov

افزایش مهارت های تسهیل کلینیکی و گروهی تیم مربیان ملی از آسیای مرکزی

Shared by Borikhan Shaumarov - د., 02/27/2023 - 14:27
Originally posted by Borikhan Shaumarov - ی., 02/26/2023 - 12:03

دفتر منطقه ای UNODC (ToT) برای آسیای مرکزی از آموزش مربیان در "دوره 16 - مهارت های بالینی پیشرفته "و "دوره 19 - "افزایش مهارت های تسهیل گروه" که به صورت شخصی در تاشکنت ازبکستان در تاریخ 20-24 فوریه 2023 صورت گرفت، حمایت کرد. این دوره ها بخشی از سطح پیشرفته برنامه درسی درمان جهانی برای اختلالات مصرف...