Rasha Abi Hana

تاثیر پیام های متقاعد کننده به ترک سیگار توسط تبلیغات رسانه ها

Shared by Rasha Abi Hana - پ., 03/30/2023 - 10:53
Originally posted by Rasha Abi Hana - پ., 03/30/2023 - 10:48

مقدمه: میزان بالای مصرف مواد، نیاز به مداخله در پیشگیری اولیه از مصرف تنباکو را برجسته می کند. هدف از این مطالعه تعیین اثر پیام های ضد سیگار کشیدن برای ایجاد انگیزه در کاهش سیگار بود.

روش بررسی: فرض بر این بود که پیام ها باعث کاهش فرکانس مصرف سیگار می شوند. تاثیر پیام ها بر قصد سیگار کشیدن،...

AddictologyIssue 4/2022