بررسی VNGOC - تعامل جامعه مدنی نسبت به سال 2024 و فراتر از آن

وی ان جی او سی می خواهد از اعضای خود و دیگر سازمان های جامعه مدنی علاقه مند بشنوید که چگونه آنها تعامل معنی دار جامعه مدنی با سازمان های مستقر در وین را که در تنظیم سیاست مواد مخدر نقش دارند، تصور می کنند.

آخرین مهلت پاسخ: 31 مه 2023

Share the Knowledge: ISSUP members can post in the Knowledge Share – Sign in or become a member