Hamid Jabarkhail

مراسم افتتاحیه و سخنران کلیدی - پروفسور مایکل فارل، روز اول، آهنگ 1، 09:00 - 10:30

Shared by Hamid Jabarkhail - جمعه, 01/27/2023 - 16:57
Originally posted by Luciana Bruno - د., 06/13/2022 - 08:37
ارائه شده به عنوان بخشی از متحد جامعه جهانی به صورت چالش رویداد اعتیاد، در فرد در تاریخ 12 مه 2022. مراسم افتتاحیه و سخنران کلیدی - پروفسور مایکل فارل پاسخ به استفاده از محرک جهانی: چالش ها و فرصت ها