James

استانداردهای بین المللی کیفیت درمان و آنچه که مراکز درمان و بازتوانی ما نیاز به آغوش

Shared by James - 8 فوریه 2023
Originally posted by James - 8 فوریه 2023
Event Date
City/Region/State
Kampala
Event Type
Webinar
Country
اوگاندا
ISSUP Uganda

برای یک رویداد در مورد استانداردهای بین المللی در مورد درمان و آنچه که سلامت ما، مددکاران اجتماعی و مدیران مرکز می توانند انجام دهند برای ارائه حداقل استانداردهای درمان و مراقبت برای جوانان به ISSUP اوگاندا بپیوندید.

زمان: 24 فوریه 2024

که در آن: آنلاین / زوم

لینک