د ایکولینک انستیتیوت له خوا د یو ټی سی تعلیمی نصاب ۳ - ۴

India (Online training through Zoom Platform),
Join with our Batch 7 to do the Curriculum 3-4 or full course
Curriculum 3-4, UTC

هغه څوک چې د نصاب په لټون کې دی ٣ - ٤ یا ٥ - ٨ کولای شی چې د ٢٠٢٢ کال د مارچ د ١٨ څخه زموږ د بېچ ٧ سره یوځای شی . د کورس او د هغه د فیس په اړه نور تفصیلات ، مهربانی وکړئ په :  www . ecolinkinstitute.com / utc - 7 

Event Language

انګرېزي

Add an Event: ISSUP members can add Events to the calendar – Sign in or become a member