Olivia Woodrow

ارائه خدمات درمان اعتیاد در طول جنگ در اوکراین

Shared by Olivia Woodrow - چ., 07/19/2023 - 10:25
Originally posted by Olivia Woodrow - جمعه, 07/07/2023 - 15:19
این وبینار تحت ابتکار مشترک ISSUP اوکراین، مرکز صحت عامه وزارت صحت اوکراین و ICF "اتحاد برای صحت عامه" برگزار می شود.