د سګرټ څکول د هغو کسانو لپاره چې سخت روانی روغتیا لری د سګریټ د بندولو مداخله

Created by
University of York
Format
Leaflets

هغه خلک چې د دماغی روغتیا جدی مسئلو تجربه یې کړې ده د زیات نفوس په پرتله درې چنده زیات د سګرټ څکولو امکان لری.

دا لنډیز، د انفوګرافی سره، د سګرټ څکولو د بندولو مداخله د هغو کسانو لپاره تشریح کوی چې د دماغی روغتیا سخته محاکمه لری.

په دې څیړنه کې چې مشری یې د یارک پوهنتون پر غاړه ده ، په دې اړه داسې ښودل شوی چې کله هغه کسان چې د روانی روغتیا سخت هنګامه لری د سګریټو د بندیدو د مداخلې سره برابر شی ، د سګریټو د پریښودلو کچه د هغو کسانو په پرتله دوه برابره شوې چې معمول ې پاملرنه یې ترلاسه کړې وه.

دا څیړنه د هغو خلکو لپاره چې د روانی روغتیایی خدماتو څخه ګټه اخلی د مناسبو او ځواب ورکونکی مداخلو اهمیت روښانه کوی.

Country
United Kingdom
Resource Language

English