الکول او ان سی ډی – زیان او حل لارې: حقیقت پاڼه

Created by
IOGT International
Format
Leaflets

د IOGT نړیوال یو نوی حقیقت پاڼه خپره کړې ده ترڅو دا څرګنده کړی چې څنګه الکول د نړۍ د ان سی ډی ایس سونامی ته تیل ورکوی - د وروستیو علمی شواهدو پر بنسټ - او د بدلون لپاره د لګښت اغیزمنحلونه په ګوته کړی.

په حقیقت پاڼه کې د الکولو او سرطان تر منځ د اړیکو په اړه معلومات ، د زړه او وازدې ناروغۍ ، د هاضمې ستونزې ، د شکرې او روانی روغتیا په اړه معلومات شامل دی. دا سرچینه هغه اقدامات هم په پام کې لری چې د الکولو له امله د زیان د کمولو لپاره عملی کیدای شی.