د امیندمنو ښځو د درملنې په برخه کې د اپیډیا د استعمال د بې نظمیو په اړه یوه همکاری

Created by
SAMHSA
For
Trainers
Format
Booklets

دا لارښود دولتو ، قبایلو ، او سیمه ییزو ټولنو ته د هغو امیندواری ښځو لپاره چې د افیوپیو د استعمال د بې نظمۍ ( OUD ) سره ژوند کوی ، او هغه خطرونه او ګټې وړاندې کوی چې د درملو په مرسته د درملنې سره تړاو لری.