د مریونا اغېزه د هغه د روغتیا په اړه

Created by
Drug Free America Foundation, Inc.
Publication Date
Format
Leaflets

دا زده کړه چې څنګه د مریونا کارول د اولنسپه وخت کې د دماغ ، روانی روغتیا ، او د روږدی کیدو او نورو زیانونو په اړه د خطر د زیاتوالی په شمول روغتیا اغیزمنه کولی شی.

Resource Language

English