د فنتانیل او فنتانیل انالوګ خطرونه

Created by
Drug Free America Foundation, Inc
Format
Leaflets

دا سرچینه د فنتانیل او فنټانیل انالوګ خطرونه په دې کې شامل دی چې فنتانیل په امریکا کې د نشه یی توکو سره د تړاو د مړینې تر شا ډرایور وی، د پام وړ ، د زناکارپه توګه د هغوی کارول او د جعلی ګولیو په جوړولو کې، د ادارې مشترکې لارې، او د کوڅې نومونه.

Country
امريکا متحده ایالات

Attachments

Tags (Keywords)