ډارونکی تردد

Created by
American Counselling Association
Format
Posters

د زړه سوی د تراویح اصطلاح ( Perlman & Saakvitne , 1995 ) چې کله ناکله د زړه سوی ستړیا هم ورته وایی ، وروستۍ اصطلاح ده چې په عمومی توګه د نورو لپاره د " د پام وړ لګښت " سره تړاو لری ( Figley , 1982 ) . نور اصطلاحات چې د زړه سوی د ستړیا لپاره کارول کیږی دا دی :

  • ثانوی روانی فشار ( Stemm , 1995 , 1997 )

  • ثانوی قربانی کول ( انګلی ، ۱۹۸۲ )

دا حقیقت پاڼه د زړه راښكونكی تراویح سببونه بیانوی او همدارنګه ځینې نښې چې د یو فرد څرګندونه كوی ښایی دا تجربه كوی.

Tags (Keywords)