په افریقا کې د نشه یی توکو د تقاضا د کمولو د همکارۍ نقشه

Created by
INL
Format
Posters
Africa Map

 

په افریقا کې پراخ کار د ډی ایر شریکانو لخوا ترسره کیږی.

دا نقشه دا روښانه کوی چې د قارې په مختلفو سیمو کې څه ډول کار ترسره کیږی.

Attachments

نښل كچه
View the map as a pdf 228.47 KB
Partner Organisation