د چا د وسیلې کیټ پرېښودل

Created by
World Health Organization (WHO)
Publication Date
Format
Booklets
WHO quitting toolkit ISSUP

د مسلکی ملاتړ او د خدماتو د پریښودو سره، د تمباکو کاروونکی د بریالی پریښودلو چانس دوه چنده کوی. دا د WHO توله کیټ د تنباکو کاروونکو موخه ده او د معلوماتو چمتو کولو لپاره ډیزاین شوی دی، دلایل د پریښودلو او منابعو په آسانه توګه د لاسرسی وړ فارمټ کې.

Resource Language

English

Attachments

نښل كچه
WHO Quitting Toolkit 2.31 MB
Partner Organisation
Tags (Keywords)