د حمل ایډیټ

Created by
Society for the Study on Addiction
Format
Websites

د اعتیاد په اړه د مطالعې ټولنه ( SSA ) د حمل ایډیټ په حمل کې د الکولو اړوند د زیانونو په اړه یو لړ لیکنې دی چې د ۲۰۲۱ کال د سپتمبر په میاشت کې د اعتیاد د ویب پاڼې د مطالعې په ټولنه کې چاپ شوی دی .

تر پوښښ لاندې موضوع عبارت دی له :

  • په حمل کې د الکولو اړوند زیان په اړه د خبرو کولو چوکاټ
  • د جنین د الکولو د سپیکټروم بې نظمی ( FASD )
  • ملی لارښودونه
  • له ښځو سره اړیکه
  • د مداخلو پراختیا