نړیوال څیړنیز مشارکتونه : د بریالیتوب عناصر

Created by
ICUDDR
Format
Webinars

د غونډې لپاره د ټی ایی وړاندې کونکی سوزانا هنریکیز وو، د اوپن پوهنتون، پرتګال، او راجر پیټرز، د جنوبی فلوریدا پوهنتون څخه.

ډاکټر هنریکیس او ډاکټر پیټرز د نړیوالو څیړنو په برخه کې په بریالیتوب سره همکاری کړې، او دوی د نړیوالو څیړنو د عملی ننګونو او همدارنګه د دا ډول همکاریو د ارزښت په اړه خبرې اترې کړی دی. سیسیلیا مونوز، یونیورسیداد کاټولیکا، پاراګوای د ویډیو له لارې د خپلې پوهې او تجربې شریکولو لپاره یوځای شو.

Themes
Partner Organisation
Tags (Keywords)