سویلی افریقا ITTC ویبینار : انګېزه یی مرکه په عمل کې ، د افریقا سفر

Cape Town, سهيلي افريقا,

ویلیم میلر او سټیفن رولنیک ، د انګېزو مرکو د بنسټ ایښوودونکو او څېړونکو سره د افریقا په لر او بر کې بوخت دی ، د موجودو څیړنو او خپراوی د فعالیتونو د درسې په اړه ، او د افریقا په قارې کې د انګېزو مرکې پراخ پوتنشیال راسپموی.

دا ویبینار په افریقا کې د انګېزه مرکې په اړه د یو لړ لومړی برخه ده. د جنوبی افریقا د نړیوال تکنالوژۍ د انتقال مرکز په کوربه توګه د MI & Beyond سره په همکارۍ.

نېټه / وخت : 25 فبروری , 17h00 - 18h30 UTC+2 ( SAST )

د ویبینار لپاره دلته نوم ثبت کړئ

 

Event Language

English

Themes