Yulia Yachnik

University Clinic of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Doctor psychologist,

Presentations